Loven om ansættelsesbeviser er ændret

Folketinget har den 16. maj 2023 vedtaget nogle ændringer i Loven om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår og de nye regler trådte i kraft pr. 1. juli 2023.

Det betyder, at alle ansættelser efter 1. juli 2023 skal følge reglerne i den nye lov, ligesom ansatte, der var ansat før 1. juli 2023 kan anmode om at få et tillæg til deres ansættelsesbevis, der omhandler de områder, der omfattes af de nye regler. Arbejdsgivers udleveringsfrist er otte uger efter, at anmodningen herom er modtaget fra lønmodtager.

Loven er vedtaget ud fra et EU direktiv om gennemsigtighed og forudsigelige arbejdsvilkår og omfatter dermed udvidelser af arbejdsgivers pligt til at udlevere skriftlige oplysninger om ansættelsesforholdet via ansættelsesbeviset.

Der er primært sket ændringer og præciseringer indenfor følgende områder:

En lønmodtager, der arbejder gennemsnitlig 3 timer eller mere om ugen har ifølge den nye lov krav på at modtage et ansættelsesbevis.

Fristen for arbejdsgivers udlevering af ansættelsesbeviset er også forkortet og udgør jævnfør den nye lov syv dage efter lønmodtagers tiltrædelse.

Prøveperioden kan ikke aftales at udgøre en længere periode end 6 måneder og kan ikke forlænges.

Arbejdsgivers oplysningspligt er også udvidet til at omfatte oplysning om lønmodtagerens rettigheder vedrørende andet fravær med løn end blot ferie.

Der skal ligeledes ske en mere detaljeret beskrivelse omkring lønmodtagerens ret til uddannelse. Den nye lov præciserer, at såfremt denne uddannelse er lovpligtig, må den ikke indebære nogen udgift for den ansatte. Dette tolkes også at betyde, at den lovpligtige uddannelse skal foregå i arbejdstiden.

Den nye lov indeholder også det forhold, at arbejdsgiver ikke må forhindre en lønmodtager i at tage et andet job ved siden af ansættelsen i virksomheden, dog må bibeskæftigelsen ikke være uforenelig med det bestående ansættelsesforhold. 

Arbejdsgiver skal også i ansættelsesbeviset beskrive hvilke sociale sikringsordninger, der gælder for lønmodtageren, hvilket primært omfatter ATP, bidrag til barselsfonden og den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Download som pdf

Vores kompetencer spænder bredt 
– skal vi også rådgive dig?

Se vores ydelser

cta ikon
bubble