Privatlivspolitik

Hos Status Revision A/S anvender vi kun de nødvendige personoplysninger for at kunne udføre opgaver for jer og opfylde de aftaler, som vi har indgået samt for at kunne overholde den til enhver tid gældende lovgivning. 

Behandlingen af personoplysninger hos Status Revision A/S foretages med den største respekt, og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen, for at beskytte dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Dette gælder både personoplysninger om kunder, leverandører, besøgende på vores hjemmeside og medarbejdere.

Dataansvarlig eller databehandler

Når vi yder erklæringsopgaver såsom revision og rådgivningsopgaver, er vi dataansvarlige for de personoplysninger, som vi indsamler, og vi sikrer, at de indsamlede personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 

Når vi assisterer med bogføring, lønassistance mv. sker vor behandling af personoplysninger på kundens vegne og efter instruks fra kunden, hvorfor vi her vil være databehandler.  Vi vil altid indgå og overholde en skriftlig databehandleraftale, når vi er databehandler.  

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig. For de opgaver, hvor vi er databehandler henviser vi til den skriftligt indgåede databehandleraftale. 

Behandling af persondata for forskellige kategorier af registrerede 

De personoplysninger, vi anvender, omfatter f.eks.:

 • Almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer mv.
 • CPR-numre
 • Økonomiske data
 • Skatteoplysninger
 • Eventuelle fortrolige eller følsomme personoplysninger 

Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse personoplysninger, vil det være vanskeligt for os at opretholde og imødekomme vores indgåede aftaler.

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: 

 • Identifikationsoplysninger, herunder kopi af kørekort og sygesikringsbevis eller pas
 • Kontaktoplysninger
 • Der kan i tilfælde være behov for yderligere indsamling af personoplysninger alt afhængig af vores ydelser til dig

Personoplysningerne opbevarer vi i det tidsrum, der er tilladt efter lovgivningen, og vi sletter disse, når de ikke længere er nødvendige, hvilket typisk for personoplysninger vedrørende kunder betyder, at personoplysninger slettes senest 5 år efter kunderelationens ophør.

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger

Personoplysningerne opbevarer vi i det tidsrum, der er tilladt efter lovgivningen, og vi sletter disse, når de ikke længere er nødvendige, hvilket typisk for personoplysninger vedrørende leverandører og samarbejdspartnere betyder, at personoplysninger slettes ved ophør af samarbejde, dog således at bogføringsmateriale opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler herom. 

For ansøgere til stillingsopslag eller ved uopfordrede ansøgninger modtages ansøgning mv. og deles internt af relevant personale i forbindelse med vores vurdering heraf. Vi deler ikke personoplysninger med tredjeparter. Hvis ansøgere gerne vil sende ansøgningen til os på mail, kan det gøres ved først at bede os sende ansøgeren en krypteret mail, hvorefter ansøgerens svar på denne mail til os, også vil være krypteret (krypteringen gælder også eventuelle vedhæftninger). Vi vil slette ansøgninger efter vores vurdering og senest 6 måneder efter modtagelse. 

Vi behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige samt nødvendige i forhold til de respektive fastsatte formål. Vi bruger ikke flere personoplysninger, end dem, vi har brug for til det respektive formål. 

Formål og retsgrundlag kan f.eks. være bestemt ved lovgivning, for at opfylde en kontrakt eller være som følge af en anden retlig forpligtelse.  

Vi sletter af egen drift personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Vi arbejder målrettet på, at vores behandling af personoplysninger sker under hensyn til lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

Dette gennem fokus på interne datapolitikker og retningslinjer, som alle vores medarbejdere forpligter sig til at overholde. 

Personoplysninger holdes ajour

Vi vil altid sørge for, at de personoplysninger, som vi har registreret om dig er korrekte og opdaterede, da det har betydning for vores ydelsers kvalitet og vor service. Hvis du har ændringer til dine registrerede personoplysninger, beder vi dig oplyse os herom.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række underdatabehandlere til opbevaring og behandling af personoplysninger, herunder leverandører af it-løsninger mv. Du skal have tryghed for, at vores underdatabehandlere behandler dine personoplysninger sikkert og i henhold til gældende lovgivning. Underdatabehandlerne behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og efter vores instruks, og de må ikke anvende personoplysningerne til deres egne formål. Vi overlader derfor kun personoplysninger til databehandlere, når vi har sikret, at der er indgået en skriftlig databehandleraftale med dem.

Vi indhenter ikke et samtykke fra jer, hvis vi er retlig forpligtet til at videregive jeres personoplysninger i forbindelse med en lovpligtig underretning.

Sikkerhed

Vi har internt vedtaget en informationssikkerhedspolitik og opretholder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at jeres personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

Registreredes rettigheder

De personer, som vi behandler personoplysninger om, kaldes registrerede. Som registreret har du følgende rettigheder efter lovgivningen, når vi som dataansvarlig behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at modtage oplysning om en behandling af personoplysninger 
 • Retten til at få indsigt i personoplysninger – Altså har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig og få oplysninger om behandlingen
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget – alternativt få tilføjet din uenighed
 • Retten til at få personoplysninger slettet – du har ret til, at vi sletter oplysninger om dig, hvis vort formål med at behandle personoplysningerne eksempelvis ikke længere er aktuelt, eller hvis vi udelukkende behandler personoplysningerne baseret på et samtykke, som du trækker tilbage 
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring 
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at flytte personoplysninger (dataportabilitet)

Kontakt os

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os:

Status Revision A/S
Att.: Anette Dam Jacobsen
Erhvervsvej 2, 8721 Daugård
adj@statusrevision.dk
Tlf: +45 75896066
CVR-nr.: 30 70 79 07

Jeres klagemulighed

Vi vil altid gerne drøfte vor behandling af din eller din virksomheds personoplysninger med dig. 

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, har I også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan der klages til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

bubble