Generelle forretningsbetingelser

Indledning

Nærværende forretningsbetingelser, det kundespecifikke indgåede aftalebrev, eventuel databehandleraftale samt eventuelle andre skriftlige tillæg til det indgåede aftalebrev udgør den samlede aftale mellem kunden og Status Revision A/S.

I tilfælde af afvigelser mellem disse generelle forretningsbetingelser og det kundespecifikke indgåede aftalebrev, skal vilkårene i aftalebrevet have forrang.

Ellers gælder disse generelle forretningsbetingelser for enhver opgave, som vi påtager os, uanset karakter og omfang, og uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefon eller på øvrig vis.

Kvalitet

Vi er i alle sammenhænge underlagt vores interne kvalitetsstyringssystem, herunder procedurer for bemanding, kvalitetskontrol og klageadgang.

Vi er medlem af Kreston Danmark. Medlemskabet giver os faglig sparring, opdateringer og forbedring af vort kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med den altid gældende lovgivning samt kursusadgang og adgang til internationalt netværk.

Vi er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse. Krav om underlagt kvalitetskontrol er i medfør af lov om godkendte revisorer, FSR-danske revisorers vedtægter samt Kreston Danmarks vedtægter. I forbindelse med gennemførsel af kvalitetskontrollen kan vi videregive fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang. Modtagerne heraf vil være pålagt fortrolighedsforpligtelse, og oplysningerne vil alene blive anvendt med henblik på kvalitetskontrollen. Som kunde gives du ikke besked om denne videregivelse af oplysninger.

Vi overholder i alle sammenhænge:

 • Revisorloven og øvrig revisorlovgivning.
 • De til enhver tid gældende etiske regler.
 • De grundlæggende regler for revisoradfærd, som er udstedt af FSR – danske revisorer.
 • De skatteetiske anbefalinger, som er udstedt af FSR – danske revisorer.

Vi forpligter os til at levere opgaven til aftalt tid og i aftalt omfang og efter aftalt rapporteringsformat.  Medmindre andet er anført i aftalebrevet, er alle datoer, som vi har angivet, alene skønsmæssige og afhænger også af din rettidige rapportering til os.

Samarbejde

I samarbejdet mellem kunden og Status Revision A/S er vi forpligtet til at holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende opfyldelse af aftalen.

Kunden skal på enhver relevant måde bistå os i forbindelse med opfyldelse af aftalen, herunder:

 • stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger, inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
 • tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
 • medvirke aktivt til, at vi kan overholde al relevant national og international lovgivning

Det er kundens eget ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for vor opfyldelse af aftalen. Medfører kundens forhold merarbejde for os i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er Status Revision A/S berettiget til kompensation herfor baseret på vore almindelige timesatser, uanset eventuel aftale om et fast honorar, jf. også særskilt afsnit om honorar.

Tavshedspligt

Status Revision A/S og alle medarbejdere samt tidligere medarbejdere er underlagt lovpligtig tavshedspligt, hvilket vi i alle sammenhænge respekterer.

Tavshedspligten vil alene brydes i de situationer, hvor vi efter gældende lovgivning er forpligtet til at videregive ellers tavshedsbelagte oplysninger.

Hvidvasklovgivningen

Status Revision A/S er omfattet af hvidvasklovgivningen. Lovgivningen kræver, at vi gennemfører en kundekendskabsprocedure, samt at vi opbevarer dokumentation herfor, samt kopi af legitimationsoplysninger.

Den kræver også, at vi overvåger transaktioner, med henblik på at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Vi opbevarer dokumentation for dette.

I tilfælde af mistanke om hvidvask, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser. De indhentede oplysninger vil alene blive brugt til at opfylde vore forpligtelser efter hvidvaskloven. Oplysningerne kan blive videregivet til Hvidvasksekretariatet under NSK i tilfælde af mistanke om hvidvask. Eksempelvis har vi pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet om ulovlige kapitalejerlån. Derudover skal vi underrette Erhvervsstyrelsen via virk.dk om eventuelle uoverensstemmelser mellem faktiske reelle ejere og reelle ejere registreret i CVR-registeret. Ved underretninger til Hvidvasksekretariatet under NSK har vi hemmeligholdelsespligt.

Virksomheden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger, vi har om virksomheden. Oplysningerne opbevares i 5 år efter transaktionen, eller i 5 år efter kundeforholdets ophør. Virksomheden har ret til at få korrigeret evt. fejlagtige oplysninger, som er registreret.

Oplysninger, som indsamles i henhold til hvidvaskloven:

 • Identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter ved etablering af kundeforholdet.
 • Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.
 • I tilfælde af mistanke om, at der begås hvidvask, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.

Privatlivspolitik og cookiepolitik 

Hos Status Revision A/S tager vi jeres personoplysninger alvorligt. Vi henviser til vor Privatlivspolitik og vores cookiepolitik.

Honorar og fakturering

Honoraret fastsættes som angivet i aftalebrevet. I mangel af anden aftale baseres honoraret på medgået tid efter vort timesagsregnskab.

Såfremt vi udfører andet arbejde end det, som specifikt er anført i aftalebrevet, da skal vi være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

Såfremt vi har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som vi har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er vi berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner af det beregnede honorar:

 • Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.
 • Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige ved aftaleindgåelsen.
 • Omstændighederne efter de første to punkter kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

I det omfang der er aftalt fast bemanding, er vi berettiget til at erstatte anførte personer med andre medarbejdere.

Timesatser reguleres en gang årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige tillæg hertil.

Fakturering vil blive foretaget efter nærmere aftale. I særlige tilfælde opkræver vi forudbetaling.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Renten der opkræves udgør pr. måned 1 %.  

Forsikring 

Status Revision A/S er forsikret via FSR Revisoransvarsforsikring i overensstemmelse med lovgivningens regler. 

Nærmere oplysning herom kan fås på forespørgsel.

Ansvarsbegrænsning

Konstaterer du fejl og mangler ved vort arbejde, skal du straks skriftligt reklamere til os med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

Status Revision A/S er ansvarlig for den leverede ydelse i henhold til den indgåede aftale i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ved indgåelse af aftalen accepterer du, at der ikke kan gøres personligt ansvar gældende overfor partnere eller medarbejdere i Status Revision A/S.

Med mindre andet aftales kan Status Revision A/S ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for ydelsens udførelse, dog makimalt kr. 250.000 uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse.

Status Revision A/S erstatningsansvar er desuden i alle tilfælde begrænset til et beløb, svarende til vor forsikringsdækning.

Status Revision A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

Status Revision A/S kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændigt information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Status Revision A/S.

Status Revision A/S kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

Vore kunder er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab.

Status Revision A/S er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Status Revision A/S påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af Status Revision A/S leverede ydelse eller viden. Du forpligter sig til at godtgøre Status Revision A/S forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som Status Revision A/S med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Status Revision A/S som følge af din misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

Lovvalg og værneting

Status Revision A/S ydelser er underlagt dansk ret. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af kundeaftalen afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole.

bubble